Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 2018

 

I. Zasady ogólne:

 

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza,
w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Jest przeprowadzany w formie pisemnej.

3. Składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej.

4. Podczas egzaminu obowiązuje strój galowy.

5. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

 

II. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018:

W terminie głównym

W terminie dodatkowym

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza –
19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

TERMIN DODATKOWY jest dla  uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym lub przerwali dany zakres egzaminu ALBO którym przerwano i unieważniono egzamin.

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego – 15 czerwca 2018 roku

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 22 czerwca 2018 roku

 

III. Struktura egzaminu.

1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. języka polskiego – trwa 90 minut, a w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania formy i/ lub warunków może być przedłużony o 45 min.

b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut,a w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania formy i/ lub warunków może być przedłużony
o 20 min.

 3. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. matematyki – trwa 90 minut, a w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania formy i/ lub warunków może być przedłużony o 45 min.

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut, a w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania formy i/ lub warunków może być przedłużony o 20 min.

4.  Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut, a w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania formy i/ lub warunków może być przedłużony
o 20 min.

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut, a w przypadku uczniów uprawnionych do dostosowania formy i/ lub warunków może być przedłużony
o 30 min.

5. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język angielski lub język niemiecki).

6. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego nie uczył się w szkole podstawowej przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.

 

IV.  Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

1. Uczeń zgłasza się w danym dniu na każdą część oraz zakres egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły  - zbiórka w szkole o godz. 8:20.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sal egzaminacyjnych pojedynczo według listy umieszczonej na drzwiach i losują numery stolików, przy których będą pracować. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeżeli zostanie o to poproszony.

3. Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść wyłącznie przybory wymienione
w komunikacie o przyborach, tj. w przypadku każdej części egzaminu - pióro lub długopis
z czarnym tuszem/atramentem,
dodatkowo na egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie wolno korzystać z kalkulatora ani słowników.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Poza wymienionymi przyborami zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

•          zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;

•          wyrwać ze środka arkusza czterostronicową kartę rozwiązań zadań otwartych wraz
z kartą odpowiedzi nie odrywając karty odpowiedzi (w części pierwszej z zakresu języka polskiego, w części drugiej z zakresu matematyki, w części z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym). Nie dotyczy  uczniów, którzy są uprawnieni do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

•          sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy zawiera:

o          zeszyt zadań i kartę odpowiedzi (w przypadku historii i wos-u, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego na poziomie podstawowym),

o          zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi (w przypadku języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie rozszerzonym);

•          sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu);

•          sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieść naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach. Nie dotyczy uczniów uprawnionych do dostosowania formy i / lub warunków przebiegu egzaminu.

6. Po zakończeniu czynności organizacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Wówczas przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy,
w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

8. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

9. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

10. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej);

b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca;

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi;

d) nie wypowiada uwag i komentarzy;

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

11.Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego ileków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

12. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę
z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

13. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie mają dodatkowe 5 minut aby sprawdzić poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań).

Po upływie 5 minut uczniowie, kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

15. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie
i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej (bez ponownego losowania numerów stolików).

16. Uczniowie posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy w szkole byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną i posiadają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach
i formach dostosowanych do ich dysfunkcji zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów
w roku szkolnym 2017/2018, opublikowanym na stronie internetowej CKE.

17. Dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może zostać zdającemu unieważniony:

a) przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku:

•          stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;

•          wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie o przyborach;

•          zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu , w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

W takim przypadku przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

b) przez dyrektora OKE albo dyrektora CKE w przypadku:

•          stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia;

•          zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych
z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;

•          zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;

•          niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej. 

V.  Po egzaminie gimnazjalnym.

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Na stronie internetowej CKE www.cke.edu.pl w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu dostępne są:

a) Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

b) przykładowe arkusze egzaminacyjne

c) arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017

 

 

Pliki do pobrania

Statystyki

  • Odwiedziny: 654114
  • Do końca roku: 136 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!